قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
سامانه جستجو قوانین

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل اول ـ تعاریف

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل دوم ـ وظایف سازمان و سایر دستگاهها

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل سوم ـ حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل چهارم ـ موارد متفرقه

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
به كانال تلگرام ما بپيونديد