قانون ثبت احوال
سامانه جستجو قوانین

قانون ثبت احوال

فصل اول – کلیات

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل دوم – اسناد و مدارک ثبت احوال

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل سوم – ثبت ولادت

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل چهارم – ثبت وفات

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل پنجم – ازدواج و طلاق

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل ششم – صدور شناسنامه

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل هفتم – صدور کارت شناسائی

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل هشتم – نام خانوادگی

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل نهم – تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقای

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل دهم – تهیه مقدمات اجرای قانون

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال

فصل یازدهم – مقررات کیفری

قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال قانون ثبت احوال
به كانال تلگرام ما بپيونديد